Oedjeskerke (Nederlands: Hoedekenskerke) is een durp in de gemeênte Bossele. 't Durp ao 705 inweuners in 2023. Oedjeskerke was toet an 1970 een zelfstandige gemeênte.

Liggienge
Kerke van Oedjeskerke
Station van Oedjeskerke

De naem is ofkomstig van Heer Odekijn, die int behun van de 15e eêuw een kerke int durp stichtte. In de 19e eêuw wier dizze kerke voort groôste deel of'ebroken, alleêne 't koor is bewaerd 'ebleven.

Oedjeskerke was ooit een belangrieke veerhaevene an de Onte, mee diens'n nae Terneuzen en Antwerpen. Toet an 1933 waster een anlegsteiger bie 't durp, mar in 1930 kwam d'r een veerhaevene. In 1933 kwam de veerboôt Koningin Emma in de veart. Mar de haevene verzandde langzaem en de leste veêrdienste wier in 1972 op'eheven.

In de jaeren dertig van de vorige eêuw wier Oedjeskerke an'esloten opt Peeëlijntje. Deze lijn in tehenwoordig in gebruuk as museumspoorliene.

Klompemuseum bewerk

Omstreeks 1904 is Klompemaekerieë Traas ontstae. Ruum een eêuw maeke ulder klompen. Elken dag èn nog aoltied op dezelfde plekke in Eintjeszand. Vier generaties lank toe'ewijdm oer-Ollands en bekend over eêl de waereld. Natuurlijk is t'r in de lôôp van den tied eêl wat veranderd. Van puur andwerk nae mechanisatie, van leure langs de deure naè digitale verkôôp. Van een gebruuksvoorwerp naè souvenirs en Zeêuwse producten. Mae ondanks deze veranderiengen bluve m' ons ambacht koestere. Puur ambacht daè a Olland naem en faem mie eit en geschiedenis schrieft over eêl de waereld. Mae, wil je noe echt de geschiedenis zie herleve, dan zou je toch echt een bezoekje motte brienge an het unieke klompemuseum in Oedjeskerke. 't Is 't het meêr dan de moeite waerd. Het klompemuseum lig d'in het park 'De Pluumweie", in gebouw “de Buffer”, in Oedjeskerke. De Pluumweie lig pal nest het station Oedjeskerke, eên van de stations van de legendarische Stôômtreinroute Goes Borsele (SGB), die a nog aoltied in gebruuk is. (In De Buffer biin aollerlei interessante en ontspanne diengen te beleven: een uutgebreide tentoanstellege over het ambacht van klompemaeker, echte demonstraties, videopresentaties, een groate modelspoorbaene, klompe- en souvenirwienkel. In de koffie'oek ka je terecht voe een drankje en een broadje. Vanaf het butenterras ei je zicht op de spoorlijn. Guus kunne een ritje maeke mie de minitrein.

Omschrieving uut 1839 bewerk

De bekende Aerdriekskundige Van der Aa omschrieft Sreinskinders in 1839 as volgt: Hoedekenskerke, gem. op het eil. Zuid-Beveland, prov. Zeeland, distr. en arr. Goes, kant. Heinkenszand (3 k. d., 8 m. k., 5 s.d.); palende N. aan de gem. 's Gravenpolder-St.-Janspolder-Oost- en Middel-Zwake, O. aan de Honte, Z. en W. aan Baarland-en-Bakendorp. Deze gem. bestaat uit den Polder-van-Hoedekenskerke, den Noordpolder, den Nieuwe-Hoondert-polder, den Middelhoek-polder, den Slabbekoorn-polder, den Oude-Vreeland-polder en den Viernis-polder, benevens gedeelten van den Nieuwe-Baarland-polder, den Jan-Fierloos-polder, den Siguit-polder en den Vlieguit-polder. Zij bevat de d. Hoedekenskerke en het geh. Kwadendamme, beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakle van 1040 bund. waaronder 934 bund, 58 v. r. 26 v. ell. belastbaar land; telt 184 h., bewoond door 188 huisgez., uitmakende eene bevolking van 780 inw., die meest hun bestaan vinden in den landbouw. Volgens overlevering hebben er vroeger ook steenovens bestaan. De Herv., welke hier 400 in getal zijn, onder welke 178 Ledematen, maken eene gem. uit, die tot de klass. van Goes, ring van Borssele, behoort. De eerste, die in deze gem. het leeraarambt heeft waargenomen, is geweest Andries Caenen, ook genaamd Christiaanse die in het jaar 1578 herwaarts kwam, en in jaar 1587, naar Kloetinge vertrok. Hij onderscheidde zich nog al onder zijne tijdgenooten en was een der werkzaamste leden in de synode te Goes in 1597, en te Tholen in 1602. Zijn opvolger alhier was Joris de Raad of Consilarius, vroeger Rector te Vlissingen, en Predikant te Kapelle en te IJerseke. Het beroep geschiedt met medestemming van de Ambachtsheeren. De Afgescheidenen, die hier 14 in getal zijn, maken, met die van Baarland, ‘s Gravenpolder-St.-Janspolder-Oost-en-Middelzwake, eene gem. uit, welke wel erkend is, doch hier nog geene kerk heeft. De R. K, welke hier ruim 360 in getal zijn, behooren tot de stat. van Kwadendamme, — Men heeft in de gem. Hoedekenkskerk ééne school. Deze gem. is eene heerl., welke in het midden der vorige eeuw voor de helft bezeten werd, door den Heer Johan Frederik de Mauregnault, Rentmeester Generaal Bewester-Schelde, thans is zij het eigendom van onderscheidene personen. Het d. Hoedekenskerke, ook wel Hoedenskerke, en bij de Zeeuwen Oedjeskerke genoemd, ligt 2 u. Z. O. van Heinkenszand, aan de Honte of Wester-Schelde. Men telt er, in de kom van het d., 62 h. en 570 inw. De kerk werd vóór de Reformatie vergeven door den Proost van St. Salvatorskerk te Utrecht. Ook is aldaar eene vikarij geweest, aan St. Nicolaas toegewijd. De tegenwoordige kerk is slechts een gedeelte, en wel het voormalige koor, als zijnde, sedert onheugelijke tijden, het overige door bouwvalligheid ingestort. Deze kerk is van een orgel voorzien. De voorheen vrij hooge toren is sedert eenige jaren afgebroken. Aan den ingang der kerk vindt men aan de regterzijde eene zerk, lang 2 ell. 6 palm. en breed 1 ell, 6 palm., waarop, is uitgehouwen een in krijgsgewaad uitgedost Ridder, met eenen windhond aan de voeten, zijn kuras aan de regter- en zijne handschoenen aan de linkerzijde, met het volgende opschrift aan de zijden; Hier is begraven Willem de Driese van Ostende; Hij stierf in het jaar onzes Heeren MCCCC en 62 den 29sten dag van Maart; God heeft zijn ziel. Aan diezelfde zijde ligt nog eene andere zerk, lang 2 ell. 3 palm. en breed 1 ell. 2 palm; zij is met uitgehouwen lofwerk versierd, hetwelk een verbrijzeld wapen omgeeft. Het omschrift luidt; Hier ligt begraven Willem Bastard van Heenvliet / Hij stierf den 19 april 1520. Hij was de laatste man uit deze familie, want; zijn vader Jan liet geene wettige kinderen na, en ook zijn bastardbroeder Alexander stierf kinderloos. Van daar dat zijn wapen zonder breuk was. Hij was gehuwd met Geertruijd van Opijnen, en hunne dochter Geertruid met Dignus van Eversdijk, baljuw te Hoedekenskerke, almede in de kerk begraven. De school, welke, even als de schoolonderwijzerswoning, in het jaar 1829, ten koste der gem., grootendeels vernieuwd is, wordt in den winter door een gemiddeld getal van 80 leerlingen, in den zomer echter slechts door 40, bezocht. Men heeft er eene goede haven en een overzetveer op Neuzen, Walsoorde en Ossenisse, over de Westerschelde. Het wapen bestaat uit een veld van zilver, met twaalf hermelijnen van sabel (zwart), staande vijf, vier en drie, het hoofd is een veld van keel (rood), beladen met drie hoeden van goud.

Lieste mee burgemeêsters bewerk

Ambtsperiode Naem burhemeêster Partij Biezonderhee'n
1810 - 1844 F. Serverans
1844 - 1846 B. van der Mandere
1846 - 1860 P. Verschage
1860 - 1869 C. Goud
1869 - 1872 H.K. Persant Snoep
1872 - 1882 W.L. Kakebeeke
1882 - 1896 J. Welleman
1896 - 1938 J.M. Slegt
1938 - 1946 J. Ermeris
1946 - 1949 J.C. (Jaap) Vogelaar CHU
1949 - 1952 M. Steijn waernemend
1952 - 1959 H.J.M. (Henk) Stieger KVP
1960 - 1970 M. (Marinus) Somers KVP

Zie ok bewerk

Lienks nae buten bewerk