Waeterschap Ollandsen Delta

(Deurverwezen vanaf Ollandsen Delta)

Waeterschap Ollandsen Delta (Flakkees: Waeterschap Hollanse Delta) is een waeterschap int zuujen van Zuud-Olland en omvat de Zuud-'Ollandse eilan'n.

Waeterschap Ollandsen Delta is nummer 15

Het waeterschap is op 1 jannewari 2005 ontstoô uut de saemenvoegieng van de waeterschappen de Brielse Diekring, Goereê-Overflakkeê, de Groôte Waerd en Iesselmonde en een deel vant Zuuveringschap Hollandse Eilan'n en Waerd'n.

Het gebied van het waeterschap besloôt een oppervlakte van ongeveer 101.809 hectare (ongerverdeeld in 618 peilgebied'n) weerbinnen sinds 2015 17 gemeênten leie en zo'n bee'ie 1 miljoen mênsen weune. Het waeterschap beheert zo'n 779 kilometer aan dieken, 1390 kilometer wegen, 224 kilometer fietspaejen, 279 gemaelen en 22 rioolwaeterzuuveringen.

't oôdkantoôr is in Ridderkerke. Diekgreaf is Jan Bonjer (daervoôr Ingrid de Bondt en Jan Geluk).

Oare waeterschappen in Zuud-Olland binne Delfland, Rienland, Rivierenland en Schieland en de Krimpenerwaerd.

Lienks nae buten

bewerk