Kattendieke (Nederlands: Kattendijke) is 'n durp in de gemeênte Goes mee 572 inweuners in 2023. Het durp is geliefd bie duukers vanwehe de gunstige liggieng an de Oôsterschelde. Het is vóó de dertiende eêuw ontstô deu ofdamming van de Deesche Waetergang. Kattendieke mikt sins 1970 deel uut van de gemeênte Goes. Toet de toe opgeheven gemeênte Kattendieke 'oôrde ok 't Wulleminadurp.

Liggienge
De durpskerke
Kattendieke in 1866. Best wè een aordige gemeênte toe

De sturmvloed van 1134 was bepaelend voo het ontstaen van 't dorpje Kattendieke. Bie deze vloed is een groôt gebied ten noor'n van Kattendieke, Weumelinge en Iese overstroômd.'Ierbie ontstong een kreeke. Nae de overstroôming van 1134 wiere Kattendieke en opnieuw bediekt deu de Cisterciënsers van de abdieje ter Doest in Vlaenderen.

As parochie wier Kattendieke al in 1251 genoemd. De voornaemste straete is de Durpstraete, wiran de uut 1404 daeterende kerke stit. De achtoekige toren mie pere stamt uut 1640. In de negentiende eêuw stonge d'r tweê meestoven, een weverieje en een korenmeule in het durp. Die bin noe aomè verdwene.

Omschrieving uut 1839

bewerk

De bekende Aerdriekskundige Van der Aa omschrieft Kattendieke in 1839 as volgt: Kattendijke, heerl. op het eil. Zuid-Beveland, prov. Zeeland, arr. en kant. Goes, gem. Kattendijke-en-Oost-Beveland; palende N. W. aan het Goesche-diep, N, O. aan de Ooster-Schelde, O. aan de heerl. Wemeldingen, Z. O. en Z. aan Kapelle, W. aan Kloetingen. Deze heerl. bevat het d. Kattendijke en het geh. het Wijtvliet. De Herv., die er wonen, maken de gem. Kattendijke uit, waartoe ook, tot in 1841, de overige van die gezindte uit de burgerlijke gem. Kattendijke-en-Oost-Beveland behoorden, welke echter thans de gem. Wilhelminadorp uitmaken. De R. K., welke men er aantreft, behooren tot de stat. van Goes. — Men heeft in deze heerl. eene school. Nadat de Wjjtvliet door eenen der oude Heeren van Kats, in de twaalfde eeuw, afgedamd was, verrees de heerl. Katsdijk of Kattendijke, die omtrent het jaar 1300 bezeten werd bij het geslacht Van Borssele, waarna het, omtrent het jaar 1360, overgebragt is in het geslacht Van Heenvliet, door het huwelijk van Aleid van Borssele met Jan van Heenvliet. Als dit geslacht nu was uitgestorven, is Kattendijke gekomen aan de Heeren van Tuyl van Serooskerken, en naderhand door koop in het geslacht van Huyssen, door Heer Jan Huyssen van Kattendijke, Ordinaris Gecommitteerde ter vergadering van de Edelmogende Heeren, Staten van Zeeland, wegens de stad Goes, in het jaar 1793 overleden, door wiens nakomelingen het thans nog bezeten wordt, zijnde thans Heer dezer heerl., den Heer W. J. Huyssen van Kattendijke Minister van Staat, woonachtig te 's Gravenhage. Het d. Kattendijke, een der oudste dorpen van Zuid-Beveland, ligt ½ n. O. ten N. van Goes. Het had vroeger een haventje bij het geh. Wijtvliet, doch er voeren sedert lang geene schepen af. De Deken en het kapittel van Utrecht hadden vóór de Hervorming het regt, om twee gedeelten van de kerk te vergeven. Het is thans een fraai gebouw, met eenen toren, doch zonder orgel. In het jaar 1768 werd deze kerk vernieuwd en aanmerkelijk verbeterd, op kosten van Vrouwe A. Hurgronje van Kattendijke. Het wapen van Kattendijke is van zilver, met eenen dwarsbalk van azuur (blaauw), over het geheel een St. Andrieskruis, gecomponeerd (zamengesteld uit vierkante stukken) van keel en goud.

Trivia

bewerk

Een langpoôtmuhhe wor in Hoes ok we een Kattendiekse muhhe genoemd.

Lienks nae buten

bewerk