Koejepitten

Koejepitten bestaen a êêl langk op Walchern. A langk voo 't jaer duuzend trokke d'r schaepewachters mee t'r schaepen oover de schorren. Die oade 'ier en daer bergjes gemaekt, waer a se vo 't oohe waeter konde vluchte. Boovenop de tjergjes, hroeve ze ondiepe pitten, om de schaepen te laete driengken. Naedat 'r dieken anheleid waere en 't fêê hewoon in weijen h'ouwe wier, bin allêên de pitten ooverhebleeve, de bergjes teehen 't oohe waeter waere nie mi nóódug. Vroeher wiere de pitten natuurluk mee d'angd gehraeve. In 'n drooge zeumer as r vedder nié fee te doen was, wiere de èrrebeijers de pit inhestierd om 'm uut te delven. Teehenwóórdug gebeurt tat oal mee de kraene, d'r kom gêên schoppe mi an te pas. D'r is nog a vee verschil tussen oalle pitten. D'r bin hêên twêê pitten hliek. De vurm, hróótte en diepte van iedere pit is wi anders. Mèr ook de kwaliteit fan 't waeter schilt per pit. 't Kan hebeure dat t'n êêne pit prachtug soete is, mee 'n berg planten, terwiel a t'r nog gêên 'onderd meeter vedder 'n pit leit, tie stikke zout is.

Dae kan de kleilaehe onder de pit net wa dinner weeze, of de pit lei loaher. An de planten, die in 'n pit groeje, kè je hoed sie, of 't waeter zout of soete is. Koejepitten bin nie allêêne voo koejen belangriek. In 'n zoete pit kunne êêl wat puuten, padden en salamanders sitte. Vee van deze beesten kunne d'r eihe, allêêne in koejepitten voortplante. 'De dulleven bin di nie geschikt fè. 't Waeter daerin is meestal te brak. De vurm van de dulleven is ok nie goed. In 'n pit is 'r oaltie êên kant, tie flauw afloopt, dat is de vaete. Daelangst kunne de koejen bie 't waeter komme. Puuten, padden en salamanders sette in 't ondiepe water an die kant fan de pit d'r eitjes af op waeterplanten. Daer oor 't waeter in 't fóórjaer hauw opgewèrmd. Daedeu kunnen d'eitjes gauw uutkomme.

Zie okBewerken